Мониторинг на средата

Средствата за дистанционен контрол и управление на компютърни мрежи и помещения се превръщат във все по-значим фактор при защитата на информация. Според изследванията на Uptime Institute (поддържащ най-голямата база данни за компютърни аварии в САЩ), 25% от всички информационни сривове са в резултат от взаимодействието на техниката със заобикалящата я физическа среда. Промените в тази среда могат да повредят оборудването или да понижат неговата производителност. Загубите от подобни заплахи могат да бъдат:
- замяна на повредените устройства
- занижена производителност на персонала
- загуба на приходи
- допълнително административно време и ресурси, нужно за изследване и отстраняване на проблемите

Възприетата досега практика, включваща надзор от страна на администратори и друг специализиран персонал, има следните недостатъци:
- невъзможност да бъдат разпознати всички заплахи
- непрекъснато изменение на условията в средата, което пречи да бъдат проследени
- пропуски в мониторинга
- съсредоточаване върху конкретните аварии, вместо върху ежедневните заплахи и профилактиката

Факторите, които правят критична средата за работа на компютърните системи, са: температура, влажност, водни течове, човешка грешка, нарушения, вибрации, прекъсване на захранването и т.н.

ЕЛСИС ООД предлага на българския пазар продукти на различни фирми в областта на контрола на околната среда.

Цялостни решения с тези продукти позволяват параметрите в работните помещения (сървърни, комуникационни, UPS и други) да бъдат непрекъснато следени и да се сигнализира посредством е-mail, SMS или друг подходящ начин. Чрез отдалечен достъп през защитена връзка през Интернет може да се включи или изключи захранването на различни устройства.

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.