Интегрирани решения

Фирмата е специализирана в извършването на всички дейности от жизнения цикъл на програмните продукти и автоматизираните системи за информация и управление. С оглед да се помогне на клиентите да избегнат трудностите, да съкратят сроковете и да намалят разходите за получаване на краен продукт, ние осигуряваме интегрирани решения, гарантиращи съвместимост и функциониране на оборудването и софтуера на различни фирми производители. За целта осъществяваме широкообхватна дейност свързана с проучване, анализ, консултиране, разработване, доставка, внедряване - инсталиране, настройка и тестване и поддържане - сервиз на използвания хардуер и софтуер.

Извършваме:
-консултации
-разработване
-доставка
-внедряване (инсталация и настройка)
-поддържане (сервиз и системна помощ)
на компютри, комуникационна техника, софтуер, технически и програмни средства за защита на информацията за цифров подпис (PKI), системи за структурно окабеляване и автоматизирани системи за информация и управление
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.