БНБ

- доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на 770 IBM персонални и преносими компютри, сървъри и RISK машини. Осигурен е сервиз със срок на реакция до 2 часа.
- Конфигуриране, доставка, инсталиране и поддръжка на техническото осигуряване на системата за брутен сетълмент в реално време (RTGS), като подизпълнител на американската фирма MONTRAN.
- Изграждане на структурни кабелни системи категория 5е с повече от 1150 работни места и оптична опорна мрежа в централната сграда на банката.
Защита на VPN за достъп до системата за брутен сетълмент в реално време с криптиращи устройства на американската фирма SafeNet.
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.