Министерство на финансите

координиране изграждането на структурни кабелни системи с общо 7 500 точки в 270 обекта на данъчната администрация и Главно Управление "Митници", от които 1 860 двойни точки са изградени от фирмата. Проектът беше завършен успешно в рамките на 3 месеца.
- През 1999 г. като подизпълнител на IBM е осъществено управлението на проект за транспортиране, инсталиране на софтуер и интегриране с изградените по места структурни кабелни системи на 4 500 работни станции и 330 сървъра.
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.