Projects & Solutions

PROJECTS AND SOLUTIONS

During the years ELSYS has competed successfully big number of projects in various areas of the Information Technologies. Every single customer is important, every single project is unique and in every project we are dedicating all of our knowledge and experience. Without underestimating any of our projects, we list just a few of the projects we completed as a proof of our capabilities.

Trust us. We will be pleased to help you.

Short list of projects:

Bulgarian National Bank
- доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на 770 IBM персонални и преносими компютри, сървъри и RISC машини. Осигурен е сервиз със срок на реакция до 2 часа.
- Конфигуриране, доставка, инсталиране и поддръжка на техническото осигуряване на системата за брутен сетълмент в реално време (RTGS), като подизпълнител на американската фирма MONTRAN.
- Изграждане на структурни кабелни системи категория 5е с повече от 1150 работни места и оптична опорна мрежа в централната сграда на банката.
- Защита на VPN за достъп до системата за брутен сетълмент в реално време с криптиращи устройства на американската фирма SafeNet.

State Saving Bank
- от 1994 г. са доставени, инсталирани и се поддържат повече от 8 000 персонални и преносими компютри, сървъри и периферия във всички клонове и офиси на банката в страната.
- Изграждане на структурни кабелни системи категория 5е и 6 в 34 районни клона и филиали на банката.
- Цялостно решение на "Проблем 2000" за всички структурни звена на банката.

Ministry of Finance
координиране изграждането на структурни кабелни системи с общо 7 500 точки в 270 обекта на данъчната администрация и Главно Управление "Митници", от които 1 860 двойни точки са изградени от фирмата. Проектът беше завършен успешно в рамките на 3 месеца.
- През 1999 г. като подизпълнител на IBM е осъществено управлението на проект за транспортиране, инсталиране на софтуер и интегриране с изградените по места структурни кабелни системи на 4 500 работни станции и 330 сървъра.

Ministry of Justice
- доставка, инсталация, интегриране и поддръжка на повече от 1 600 персонални и преносими компютри и сървъри в София и клоновете в страната.
- Изграждане на структурни кабелни системи категория 5 с повече от 800 двойни работни места в централата на банката и в 12 клона.

Agriculture State Fund
- разработване и внедряване на автоматизирана система за "Инвестиционно и Краткосрочно кредитиране" на базата на Lotus Notes в интернет среда
- изграждане на структурна кабелна система категория 5е с 150 работни места.
- Доставка, инсталация и поддъране на персонални и преносими компютри и съсрвъри.

КАТ
- транспортиране, инсталиране и интегриране на сървъри във всички областни управления на КАТ в страната
Система за недвижима собственост "БРИК"
- изградени са две версии на система за информация, търсене, предлагане и продажби на недвижима собственост. Едната е на платформа Lotus Notes, а другата е изградена със средствата на CBuilder.
Система за автоматизация на общественото хранене "SmartFood"
- системата е разработена със CBuilder и осигурява работа с касов апарат и потребителски карти, като са възможни 3 режима на плащане: на кредит, по лимит и в брой. Извършва се и фактуриране. Във фаза на разработка е управлението на склад и оперативното управление на производствения процес (изготвянето на храните)
News


©2008 Elsys Ltd. All rights reserved.